Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HavdrupListen.
Vedlagt er nuværende vedtægter samt forslag til nye vedtægter fremsat af bestyrelsen.
Vi håber at du vil tage dig tid til at deltage, og skulle du have lyst til at høre mere om det at være med i HavdrupListen inden generalforsamlingen så tag endelig kontakt til undertegnede.
På HavdrupListens vegne
Bettina Kastrup / Formand

Indkaldelse til ordinær generelforsamling 2022_

HavdrupListenVedtægter for HavdrupListen 2022

Vedtægter for Havdruplisten 2011

HavdrupListen har opstillingsliste klar med ny spidskandidat

På opstillingsmødet besluttede de fremmødte medlemmer i HavdrupListen, hvordan opstillingslisten skal se ud til kommunalvalget. Af de fire kandidater, blev det den 37-årige Christian Vang, der blev valgt som ny spidskandidat for HavdrupListen.

De fremmødte medlemmer af Havdruplisten har på opstillingsmødet d. 9. september besluttet, hvordan listen for kandidaterne forud for kommunalvalget 2021 skal se ud. Det bliver med en ny spidskandidat i form af Christian Vang. Christian har igennem det seneste års tid været meget aktiv i forhold til at skabe indsigt i kommunens planer for udviklingen af Havdrup og derigennem opfordre til større engagement og inddragelse af borgere og beboere i beslutningsprocesserne. Christian har blandt andet været med til at arrangere borgermøde med byrådets partier og etablere Facebook gruppen ”Byudvikling Havdrup”.

Christian udtaler: ”Vi skal arbejde ihærdigt for at få vores intentioner og tanker for at Havdrup kan bevare det unikke DNA, der kendetegner byen, og vi samtidigt kan udvikle de tilbud byen har til borgerne. Dette indbefatter i høj grad, at der bliver lavet tidlige inddragelser af borgerne i beslutningsprocesserne, så borgerne får reel indflydelse på hvad der skal ske i og med byen”.

Sammen med Christian blev der også budt velkommen til et andet nyt ansigt på listen, da der som nummer to på listen blev valg til Bo C. Christiansen. Bo har igennem sit virke som pendlerrepræsentant for Lille Syd arbejdet for bedre kollektive transportforbindelser for blandt andet Havdrup. Bo har som Christian også arbejdet for at borgerne er i centrum for kommunens arbejde, specielt i forbindelse med byggesager for at sikre borgernes retssikkerhed.

Der var genvalg til Finn Jensen, der er et kendt ansigt i byen for sit store arbejde i Havdrup Gymnastik og Idrætsforening (HGI), og sidder i dag også som formand for folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune. Den sidste plads på listen blev besat af Bettina Kastrup, der også har været aktiv omkring Byudvikling Havdrup. Bestyrelsen for HavdrupListen besluttede på mødet, at opstillingen sker som partiliste.

I forbindelse med opstillingsmødet blev det klart, at nuværende byrådsmedlem Henning Christiansen har valgt ikke at genopstille efter 22 år. ”Det har været spændende/inspirerende og lærerigt at være med i ”maskinrummet” i Solrød kommune. Tak til alle ”byrødder”, som jeg gennem årene har sat meget pris på at samarbejde med på trods af uenigheder. Også tak til alle de borgere som har bakket mig og Havdruplisten op, og tak til alle listens bestyrelsesmedlemmer gennem årene”, udtaler Henning Christiansen.

Der lyder en stor tak fra HavdrupListen til Henning Christiansen for hans mangeårige virke for HavdrupListen og for Havdrup i byrådet.

Mød HavdrupListens kandidater ved Demokratiets Dag den 18. september fra kl. 11 til 14 ved SuperBrugsen i Havdrup, og få en snak og giv input om byens udvikling og behov herfor.

Ekstraordinær generalforsamling & opstillingsmøde ifm. KV21

I henhold til Havdruplistens vedtægter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. september 2021, kl. 19.00. Det foregår i mødelokalet på 1. sal i Havdrup Idrætscenter, Hal 2.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Opstilling af kandidater
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  5. Bestyrelsen fastsætter valgmetoden ved opstilling (liste eller sideordnet)
  6. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og kan sendes til finn@havdrup.dk. Alle forslag skal være angivet med navn og adresse, telefon og mail på forslagsstilleren.

Opstilling af kandidater til KV21

  • Evt. information om Havdruplisten
  • Evt. information om opstilling til KV21. Hvad betyder/indebærer det?
  • Valg af Havdruplistens kandidater til KV21
  • Eventuelt

Havdruplisten indgår teknisk valgforbund forud for KV21

Forud for kommunalvalget d. 16/11 har Havdruplisten, de Konservative og de Radikale indgået valgforbund. Havdruplisten peger samtidigt på de Konservatives Jan Færch som ny borgmester. Havdruplisten har samtidigt fået flere kandidater, der stiller op for dem.

Havdruplisten har besluttet at gå med i valgforbund med de Konservative og Radikale Venstre. Samtidigt er valgforbundet ikke gensidigt forpligtende udover at Havdruplisten peger på Jan Færch fra de Konservative som borgmesterkandidat. Havdruplisten vurderer at de Konservatives mærkesager om øget borgerinddragelse og en forvaltning, der er mere borgerrettet, er samstemmende med Havdruplistens overordnede mærkesag.

Samtidigt har Havdruplisten også en række sager og mål der også ønskes fremmet i forbindelse med de kommende år. Dette drejer sig om at der bliver udarbejdet en helhedsplan for Havdrup, der har forpligtende målsætninger, således at den ikke bare ligger i en skuffe som den forrige. En helhedsplan der tager udgangspunkt i det særlige Havdrup DNA, der kendetegner byen. En helhedsplan, der bliver til i samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv.

Det er vigtigt at foreningslivets rammer tilpasses løbende i takt med byudviklingen, blandt andet at sikre at alle kan få nem adgang til Havdruphallerne i form af en elevator indendørs i hallen” udtaler Finn Jensen, kandidat for Havdruplisten.

Byudviklingen af Havdrup har de sidste år været præget af, at fokus mere har været på udviklernes ønsker mere end Havdrups behov og identitet. Der skal i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ske en tydelig kobling til den helhedsplan, der skal laves for Havdrup, og med en forståelse for, at der i byen ikke skal bygges højt i områder, hvor det ikke passer ind.

At bygge i 3 etager i udkanten af en by der er kendetegnet med åbne vidder, giver ikke mening og er imod Havdrups DNA. Der skal derfor udarbejdes en boligplan for Havdrup med bidrag fra dem der bor i byen i forhold til byens behov”, udtaler Christian Vang, kandidat for Havdruplisten.

Derudover har Havdruplisten en række andre mærkesager, der skal prioriteres for fremtiden, ikke kun for Havdrup, men også for landsbysamfundene i Solrød Kommune. Havdruplisten vil arbejde for øget gennemsigtighed i de beslutninger der træffes, og for at de beslutninger der træffes, bliver truffet på et oplyst grundlag og med udgangspunkt i hvad borgerne mener og ønsker.

Den borgerinddragende proces har nærmest været fraværende de sidste mange år, og det er noget der ligger mig meget på sinde, at der kommer fokus på at forbedre i de kommende år”, udtaler Bettina Kastrup, kandidat for Havdruplisten

Såfremt der ikke kan dannes flertal for Jan Færch, som ny borgmester i Solrød Kommune, er det en ny situation, hvor Havdruplisten har nogle mærkesager der vil indgå i vores overvejelser for at kunne pege på en anden.

Det er vigtigt, at en kommende borgmester påtager sig opgaven med, at få skabt den kulturændring der skal til, således at forvaltningen i Solrød Kommune er til for borgerne, og sikrer borgernes retssikkerhed og korrekt vejledning”, udtaler Bo C. Christiansen, kandidat for Havdruplisten.

Derudover er der behov for, at der bliver arbejdet aktivt på at få skabt den sikre krydsning af jernbanen, der har været planlagt siden 1991, således at stationsforpladsen og Lindevej binder den østlige og vestlige del af Havdrup sammen. Men helt generelt skal der prioriteres midler til at forbedre trafiksikkerheden og infrastrukturen i Havdrup på en fornuftig vis. Det gavner f.eks. ikke nogen at etablere stisystemer der medfører omveje. Stier og vejforløb skal være logiske og fordre det naturlige valg.

I takt med at byen har udviklet sig, har man ikke afsat nok midler til at forbedre trafiksikkerhed i byen, det skal sikres i den kommende tid”, udtaler Havdruplistens byrådsmedlem Henning Christiansen.

Budgetaftale 2018

Mandag d. 9. oktober blev budgettet for 2018 vedtaget. Et stort flertal i byrådet er med i aftalen inkl. Havdruplisten.

Aftalen er uden serviceforringelser og nedskæringer og med et uændret skattetryk, hvor Solrød kommune har det 13. laveste skattetryk blandt samtlige 98 kommuner.

Solrød kommune er en vækstkommune, hvor mange nye borgere flytter til.

Det gælder også i Havdrup, hvor Havdrup Vest snart er helt udbygget. Det betyder naturligvis øgede indtægter, men også flere udgifter. Samtidig bliver der de kommende år både flere ældre og børn. Det er der taget højde for i budgettet.

Havdruplisten har sat sit tydelige aftryk på aftalen, hvor bl.a. kan nævnes udbygning og renovering af Havdrup skole, en stor ny integreret institution i Havdrup Vest til erstatning for Lindebo, et nyt Havdrup Center, samt trafiksikring af det farlige sving i Gl. Havdrup.

Ligeledes er der i budgettet fokus på sikker skolevej fra Havdrup Vest, forbedret trafikafvikling i forbindelse med åbning af Havdrup Alle, og mulighed for kunststofbane ved Havdrup Idrætscenter.

Tirsdag d. 21. november er der kommunevalg, hvor Havdruplisten selvfølgelig stiller op, som vi har gjort det siden 1954. Vi stiller med 5 stærke lokalkendte borgere, som vil arbejde for dine ønsker og visioner for en fortsat udvikling af Havdrup.

Vores opfordring er derfor: Mød op og brug din demokratiske ret til at sikre en forsat udvikling specielt til glæde for landbyerne og Havdrup. Husk at minde din familie, naboer og venner om vigtigheden i, at Havdruplisten får så stærkt et mandat som muligt til glæde for borgerne i Havdrup.

Sæt dit X ved Havdruplisten

Vi ses i Havdruphallen
MVH.
Byrådsmedlem for Havdruplisten Henning Christiansen